Jadran Ekspres, Kotor

Autor Tomek, Siječanj 13, 2014, 22:58:03

Tomek

Vozni park:

7 - Barbi Maestro (Genesis)

KO-AP932
KO-AR055
KO-AR965
KO-AV978
KO-BA899
KO-BA904
KO-BB158

1 - Irmaos Mota Atomic 7 Volvo B11R

KO-BA651

1 - MB Sprinter

KO-BB125

2 - Volvo 9700

KO-AU825
KO-BA625

1 - Volvo 9900

KO-AU922